Ответы на 0 вопросов по Соціологія в твоем мобильном!

Ответы на тесты по Соціологія

Популярные вопросы
1.Короткочасне скупчення людей, що не мають нічого спільного, окрім одночасної фізичної присутності в одному і тому ж місці, іменується: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
2.У чому полягає прикладна функція соціології? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
3.Назвіть класиків соціології, яким належать наступні ідеї: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
4.«Ідеальний тип» в соціології М. Вебера - це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
5.Нижче приведені різні думки про зовнішнє середовище і внутрішній світ людини. Частина з них відноситься до соціології, інша частина – до психології. Вкажіть, до якої саме дисципліні відноситься кожна думка: (А) психологія, (Б) соціологія ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
6.Толкотт Парсонс запропонував такий погляд на соціальну систему, при якому вона повинна відповідати чотирьом основним функціональним вимогам: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
7.Роберт Мертон вважає, що ті процеси, за якими інститути і інші частини суспільства можуть не тільки сприяти підтримці соціальної системи, але і викликати негативні наслідки, можна назвати: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
8.Е.Дюркгейму належить: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
9.Головні ознаки соціальних фактів по Дюркгейму: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
10.Кому з перерахованих авторів: (А) Дюркгейм, Б) Вебер, В) Маркс, Г) Конт) належать наступні визначення соціології: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
11.Контент-аналіз – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
12.Нижче приведені судження. Деякі з них правильні, а інші неправильні. Вам належить розібратися в цьому. Якщо ви вважаєте, що дане судження правильне, відповідайте «так», якщо не згодні, відповідайте «ні». Судження: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
13.Мала група, система цінностей і норм якої є для індивіда еталоном, називається: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
14.Під соціальним інститутом розуміють: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
15.Ресоціалізація – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
16.Соціальним статусом називається: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
17.Первинною називається мала група: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
18.Соціальний статус – це позиція, займана індивідом: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
19.Найважливішою передумовою інституціоналізації є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
20.Соціологія – це наука, яка: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
21.Найпоширенішим методом збору соціальної інформації є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
22.Нижче наведені думки. Відмітьте правильні думки. ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
23.Соціологія як наука виникла: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
24.Включеним називається такий вид спостереження, при якому: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
25.Що є предметом соціології? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
26.Соціальні розпорядження – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
27.Згідно прийнятої в сучасній соціології класифікації суспільств вони підрозділяються на: (А) примітивні; (Б) традиційні; (В) індустріальні; (Г) постіндустріальні. Розставте відповідність між характеристиками та класифікаціями. ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
28.Теоретичні побудови, що знаходяться між теоретичною і емпіричною соціологією, – це теорії: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
29.Соціальна роль – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
30.Поняття інституціоналізація означає: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
31.У основі класифікації даних соціологічного дослідження лежить: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
32.Репрезентативністю соціологічного дослідження називається: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
33.Які два погляди на суспільство існували в період Античності: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
34.Який з приведених нижче висловів можна застосувати до соціалізації: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
35.Як розшифровується поняття «соціальне»? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
36.Суть позитивізму як соціологічного методу полягає в: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
37.Типовим представником малої групи є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
38.Гіпотеза в соціологічному дослідженні – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
39.Кеннет Боулдінг стверджував, всякий конфлікт можна спробувати подолати і вирішити за допомогою: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
40.Які соціальні процеси стали джерелом активних емпіричних досліджень в Європі на початку ХІХ ст.: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
41.Вторинна група грає пануючу роль: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
42.Найбільша чисельність малої групи визначається соціологами розміром в: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
43.Зв'язок між двома змінними виявляється в: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
44.Найважливішою перевагою опитування перед іншими типами прикладних соціологічних досліджень є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
45.Як відомо, залежно від джерела первинної соціологічної інформації і методів її збору виділяють наступні типи досліджень: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
46.Чим займаються теорії середнього рівня у соціології: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
47.Особистий (особовий) статус – це позиція, займана індивідом: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
48.Вам пропонується певне висловлювання, яке треба оцінити словами «так» чи «ні». Відмітьте галочкою висловлювання які ви оцінили словом «так». Думка: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
49.Що таке емпірія в соціології? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
50.Суть емпіричної соціології полягає в: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
51.Центральним поняттям в соціології К. Маркса є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
52.Девіація найчастіше спостерігається: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
53.Назвіть основні функції соціології (3 варіанти): ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
54.Люіс Козер соціальний конфлікт розуміє як: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
55.Толкотт Парсонс вважав, що для соціального життя більш притаманні: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
56.Мала соціальна група – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
57.Визначальним чинником розвитку індустріального суспільства є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
58.Туган-Барановський розглядав виробництво засобів до життя як: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
59.У якому році ХХ ст.. виникла Радянська соціологічна асоціація: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
60.Конформність – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
61.Що означає слово «соціологія»: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
62.Єдиним типом недевіантної поведінки в типології Р. Мертона є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
63.Соціологія – це наука про: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
64.Ален Турен вважає, що домінуючим чинником розвитку постіндустріального суспільства стають: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
65.Люіс Козер визначав роль конфлікту у внутрішній динаміці життя групи як: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
66.Поняттям «ролева дистанція» позначається: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
67.В індустріальному суспільстві головним об'єктом власності є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
68.Девіантна поведінка – це не що інше, як: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
69.Виберіть правильне продовження визначення: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
70.Що є предметом соціології? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
71.Яке з перерахованих нижче понять відноситься до сфери вивчення соціології: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
72.Найважливішою соціальною функцією первинної групи є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
73.У програмованому суспільстві Ален Турен бачить можливість суспільної інтеграції у: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
74.Процедура відбору підмножини елементів генеральної сукупності , що дозволяє робити висновок про всю безліч елементів – це: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
75.Герберта Мід запропонував погляд на соціальну дію як таку, що відбувається за умов: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
76.Яка з приведених нижче думок найбільшою мірою визначає те, чим займається загальна (теоретична) соціологія як наукова дисципліна: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
77.Найбільш розгорнена теорія соціальної стратифікації належить: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
78.Гуманітарізм підходить до суспільства через: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
79.До соціологічних теорій девіантної поведінки належить: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
80.На зміну ранньому періоду соціальної еволюції (протосуспільству) приходить: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
81.Який з приведених нижче статусів є аскріптівним (приписуваним): ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
82.Поняття «відкрите питання» в соціологічному опитуванні означає: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
83.Виберіть з вказаних нижче систем ті, які відносяться до тих, що самоорганізовуються: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
84.До динамічних процесів в малій групі відноситься: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
85.Домінуючи соціологічні дослідження 20-х рр.. ХХ ст.. були пов’язані з проблемами: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
86.В.Липинський вважав, що українську націю можна консолідувати на базі: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
87.Автором соціологізму в соціології був: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
88.Головним агентом первинної соціалізації є: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
89.Назвіть хто і в якій роботі вперше ввів у вживання термін «соціологія»? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
90.Які три стадії розвитку людського розуму та суспільства визначені О.Контом: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
91.Назвіть основоположника «розуміючої» соціології. ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
92.Первинною називається мала група: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
93.Вторинна група грає пануючу роль: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
94.Статусною несумісністю в соціології іменується: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
95.Поняття "соціальну дію" в науковий обіг ввів: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
96.В процесі переходу від індустріального суспільства до постіндустріального: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
97.Переважанням якого з ідеальних типів соціальної дії характеризується той або інший тип соціального панування? Ідеальні типи соціальної дії: А) цілераціональне; Б) ціннісно-раціональне; В) традиційне; Г) афектне. ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
98.Які з малих груп вважаються найбільш продуктивними: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
99.Ральф Дарендорф вважав, що суспільства відрізняються один від одного: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
100.Поняття «закрите питання» означає: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
101.Толкотт Парсонс стверджував, що фундаментальний інтеграційний принцип в суспільстві базується на: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
102.Хто був автором органічної теорії? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
103.Хто був автором органічної теорії? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
104.Науково-технічні винаходи і відкриття надають найбільш сильну дію на соціальні зміни: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
105.Кодування питань в анкеті або інтерв'ю проводиться в цілях: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
106.До методів соціологічного аналізу відноситься: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
107.Виберіть основні розділи соціології, виділені О. Контом. ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
108.Що є предметом соціології? ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
109.Що є об’єктом соціології: ПРАВИЛЬНЫЙ ответ
Узнать ответы на все вопросы
Адаптивное тестирование - быстрая и точная оценка персонала